آکادمی روانشناسی و هوش ماهر

 شماره های تماس: 02146049687 – 02146137407

آدرس: پونک تقاطع میرزابابایی و عدل پلاک ۲۹ طبقه اول واحد ۲ کلینیک روانشناسی ماهر

دکتر ابوطالب سعادتی

دکتر ابوطالب سعادتی

سوابق شغلی

– عضو هيت علمي گروه روان شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران
– معاون دانشكده ادبيات، علوم انساني و علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران
– مدیر گروه مقطع کارشناسي ارشد و دکتری علوم تربيتي و مشاوره دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران
– مدیر گروه روان شناسي تربيتي و شخصيت دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران
– عضو شورای آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده ادبيات علوم انساني و علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي واحد
علوم و تحقيقات تهران
– عضو کارگروه متمرکز بررسي پایان نامه های مقطع دکتری سازمان مرکزی
– عضو کار گروه بررسي سر فصل های درسي سازمان مرکزی
– مشاور معاون برنامه ریزی سازماني و فراسازماني وزیر آموزش و پرورش
– نماینده سازمان مرکزی دانشگاه آزاد در ارزیابي و تصویب رشته های روان شناسي دانشگاههای کشور
– کارشناس مسئول اداره مشاوره سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگيان
– رئيس مرکز مشاوره اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالي
– مدیر و موسس موسسه استعداد سنجي و هوش آزمای روان نما) آکادمي هوش ماهر (
– مدیر و موسس خانه علوم تربيتي و مرکز مشاوره مهرگان جوان وابسته به سازمان نظام روان شناسي و وزارت ورزش و
جوانان
– مدیر مرکز مشاوره طليعه صبح وابسته به سازمان نظام روان شناسي و مشاوره کشور و وزارت ورزش و جوانان
– مدیر گروه آسيب شناسي اجتماعي دانشگاه جامع علمي کاربردی سازمان بهزیستي
– مدیر گروه روان شناسي تربيتي انجمن پليس

سوابق عضویت

– عضو کميسيون تخصصي روان شناسي تربيتي سازمان نظام روان شناسي و مشاوره کشور جهت صدور پروانه
تخصصي
– عضو هيئت موسس و نماینده انجمن ایراني مطالعات هوش و استعداد ایران
– عضو دبيرخانه صاحب نظران علوم تربيتي وزارت آموزش و پرورش
– عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
– عضو انجمن بين المللي مطالعات هوش) ISIR(
– عضو شورای راهبردی توسعه و مدیریت سازمان ميراث فرهنگي کشور
– عضو کارگروه پيشگيری و مقابله نظام مند و پایدار با تخلفات اداری سازمان ميراث فرهنگي کشور
– عضو هيئت مدیره و خزانه دار انجمن جامعه شناسي آموزش و پرورش ایران
– عضو کارگروه طراحي سواالت آزمون دکتری سازمان سنجش آموزش کشور در رشته های روان شناسي
– عضو کارگروه مصاحبه روانشناسي دانشجویان دکتری سازمان سنجش و آموزش کشوره به مدت 4 سال
– دبير کارگروه مصاحبه تخصصي مشاوران سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگيان
– دبير شورای مشورتي مشاوران سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگيان
– دبير کارگروه علمي طرح سيمای زندگي دانشجویي دانشگاه فرهنگيان
– عضو هيئت مدیره انجمن روان شناسي تربيتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن
– عضو کميسيون آموزش مشاوره ازدواج و تعالي خانواده وزارت ورزش و جوانان
– استاد ناظر کارورزی برای متقاضيان دریافت پروانه از سازمان نظام روان شناسي و مشاوره
– داور کشوری بيست و یكمين جشنواره جوان خوارزمي
سوابق رسانه ای
– کارشناس برنامه به خانه برمي گردیم شبکه پنج سیما 6 برنامه با موضوع 1-هوش شخصيتي 2 -هوش کالمي 3 -هوش
شناختي 4-هوش تجاری 5 -هوش موفق 6-هوش مدیریتي
– کارشناس برنامه شبکه سالمت با موضوع هوش شخصيتي
– کارشناس شبکه خبر
– کارشناس روان شناسي برنامه از فراز الوند شبکه دوم سیما با موضوع تقویت هوش شناختي- تحصيلي
– کارشناس روان شناسي برنامه سيمای خانواده شبکه دوم سیما با موضوع استعداد یابي در کودکان
– کارشناس مشاوره و خانواده شبکه برون مرزی سحر

آکادمی روانشناسی و هوش ماهر